اطلاع رسانی و کاهش نگرانی عمومی

13 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا کاظم زاده – روانشناس: دادن اطلاعات درست پیرامون فاجعه به کاهش نگرانی های عمومی از فاجعه منجر شده و مردم بهتر می توانند فاجعه را پشت سر نهند.