جشن رژه ایرانیان در شهر نیویورک؛ نمایش پرچم شیر و خورشید ایران و رژه زرتشتیان

26 فروردین 1398