بخشی از برنامه نوروزی/ گفتگو با «نیکیتا»: شاید خیلیها خواندنم را دوست ندارند اما وقتی فارسی میخوانم از ته دل است

29 اسفند 1396