حکمرانی خوب

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عمار ملکی- تحلیلگر سیاسی – هلند; هدف مردم برای شرکت در انتخابات حکمرانی خوب بود. روشن است که محمدرضا عارف در قیاس با حداد عادل حکمرانی خوب است؛ اما این انتخابات دستاوردی برای دمکراسی در ایران نخواهد داشت.