رای میرحسین: رفتار مدنی نو

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – فعال ملی مذهبی – پاریس: میرحسین موسوی که دیگر سودای قدرت ندارد با جامعه مدنی همراه شده و رای خود را به صندوق ریخته این پیام را داد که منافع شخصی ام را فدای مصلحت جامعه مدنی کردم و این پدیده نو  در رفتار مدنی ایران است.