پیشینه فرهنگی شادی

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – فعال سیاسی – پاریس: مقوله «شادی» متاثر از پیشینه فرهنگی یک جامعه است تمدن ایرانی حماسه شاد دارد: فرودسی. رند شاد دارد: حافظ. عرفان شاد دارد: مولانا و مصلحت شاد: سعدی. این ها می گویند برای فردا باید با امید زیست.