نبود احزاب واقعی در ایران

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی - فعال ملی مذهبی: هیچ حزبی به معنای واقعی در ایران امروزی وجود ندارد چون حزب نیازمند آموزش به اعضا و زمان برای تصمیم سازی است که ما در ایران فاقد آن هستیم.