مبارزه با اسراییل بهانه سرکوب

12 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – فعال ملی مذهبی: مسئله مردم ایران آزادیهای مدنی و حداقل های دمکراسی است نه مبارزه با اسراییل که بهانه دیکتاتورها برای سرکوب دمکراسی خواهی داخلی است و مسئله مردم نیست.