نگاه امنیتی نظامی خامنه ای به تحولات سیاسی

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – عضو شورای ملی – مذهبی: آقای خامنه ای اساسا دچار یک تناقض است چون نگاه امنیتی نظامی به تحولات سیاسی دارد نه نگاه اقتصادی بورکراتیک که هاشمی خواهان آن بود.