توانمند سازی زنان در حوزه اشتغال از توصیه تا راهبرد

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنم نراقی - فعال حقوق زنان: در این بحث باید موراد منع زنان از ورود به بازار کار و ادامه حضور انان مورد بررسی قرار گیرد. از جمله عوامل فرهنگی مثل ازدواج های زود هنگام که با وجود داشتن تحصیلات مانع حضور در بازار کار می شود.