سکوت کارشناسان، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سام خسروی فرد – کارشناس محیط زیست: نه تنها خوزستان که کل ایران در معرض آسیب ریزگردهاست و این ناشی از بی تدبیری حاکمیت، کارشناسان خاموش، رسانه های برونمرزی که این مشکلات را نادیده گرفته اند و سازمان هایی مردم نهادی که بودجه دولتی می گیرند همه در گسترش این فاجعه سهیم هستند.