دولت سهمیه احزاب سیاسی

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالم مشکور – روزنامه نگار – بغداد: در عراق کنونی، حتی یک نخست وزیر قوی هم قادر به کار نیست چون دولت براساس سهمیه بندی گروه های سیاسی تشکیل می شود و این مانع از پیشرفت کارها می شود.