قدرت کردها در مرکز

15 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالم مشکور- روزنامه نگار: معتقد است تا پیش از این بر اساس قدرتی که کردها با سیاستمداران دارند کسی جرات نکرده بود از آقای زیباری سوالی بپرسد.