عدم ارائه برنامه جمهوریخواهان

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا گوهرزاد – روزنامه نگار و فعال سیاسی حزب دمکرات آمریکا: کنوانسیون این دوره جمهوریخواهان در قیاس با گذشته بسیار ضیعف عمل کرده و بجای ارائه برنامه های آینده، همه سخنرانی ها بر محور حمله به اوباما و کلینتون استوار بود.