بادکاشتن و توفان دروکردن جمهوریخواهان

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا گوهرزاد – روزنامه نگار و فعال سیاسی حزب دمکرات آمریکا: جمهوریخواهان حامی جرج بوش و نئوکانها که با حمله به عراق، جنگ را به خاورمیانه بردند؛ مصداق کاشتن باد و دروکردن توفان بود چون از آن زمان خاورمیانه به کانون بحران تبدیل شد.