محدودیت فکری ناشی از مطالب همسو در شبکه ها

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امید معماریان – روزنامه نگار: کاربران این شبکه ها معمولا در پی موضوعات و افراد هم اندیش و همسو با خود هستند و طراحان این شبکه ها برای افزایش کاربران زمینه این همفکری را فراهم می آورند که محدودیت آور است.