صداوسیما: دایناسور دوران مدرن

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امید حبیبی نیا – پژوهشگر حوزه رسانه ها: اگر نقش صداوسیما را چونان دایناسوری بنگریم که دورانش بسر رسیده، در دوران مدرن یا پست مدرن ظهور کرده می خواهد مردم را به بد و خوب بکشاند اما سیاستش جواب نمی دهد.