امکان شکایت مردم عادی آمریکا و غیر آمریکایی از ایران در ارتباط با تروریسم

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ستیوارت نیوبرگر وکیل و کارشناس دعوی حقوقی در امور تروریسم بین المللی در واشنگتن میگوید کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸ امکانی را فراهم کرد تا شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی، و اعراب و مسلمانان بتوانند از کشورهای حامی تروریسم از جمله ایران شکایت کرده و غرامت دریافت کنند.