حمایت هاشمی از بازار آزاد

21 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نعمت احمدی – حقوقدان: آقای هاشمی پشتیبان بازار آزاد و کوچک کردن دولت و استفاده از امکانات نظامیان بسود سازندگی در دوران صلح بود.