فتوای آیت الله خمینی

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نازلی کاموری - پژوهشگر و نویسنده حوزه سکس، جنسیت و گرایش جنسی – کانادا: فتوای آیت الله خمینی در مورد افراد تراجنسیتی یا ترانس در ایران که خواهان تغییر جنسیت بودند  راهگشا بود؛ اما این فتوا در مورد همجنسگرایان نیست و آنان همچنان تحت فشارند.