طیف های یک جنبش اجتماعی

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیره توحیدی - پروفسور و مدیر سابق مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا: 
نگرانی جریان فمینیستهای داخل ایران از شکل های گاه متضاد و رادیکال قابل درک است اما در هر جنبشی گرایش های مختلفی که افراط و تفریط است، بروز می کند.