رهایی از کلیشه های تاریخ مصرف گذشته نیاز جنبش زنان است

19 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیره توحیدی – استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیای جنوبی: رهایی زنان به معنای رهایی از کلیشه های تاریخ مصرف گذشته نیز هست. و زنان بجای ضدیت با مردان می توانند با همدیگر متحد شوند تا جامعه ای سالمتر و تساوی جویانه تر را دنبال کنند.