کمک نهادهای مدنی فعال به شکل گیری جنبش های مدنی

14 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر زرافشان – وکیل دادگستری و فعال سیاسی: ناصر زرافشان می گوید توان جامعه مدنی برای مقاومت در برابر قدرت منحصر به حضور بخش خصوصی نیست اما در شکل گیر نهاد مدنی نظیر سندیکاها موثر است.