رژیم آپارتاید علیه فلسطینی ها

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مژگان نوی – فعال صلح: شهرک سازیها امکان ایجاد یک سرزمین مستقل برای فلسطینی ها را از بین برده و یک رژیم آپارتاید علیه آنان برقرار شده است.