اروپا شریکی غیر قابل اعتماد

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناشه امیر - روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی: مناشه امیر معتقد است که کشورهای جهان از جمله اروپائیان با اهداف متفاوتی به ایران نزدیک می شوند اما شریک قابل اعتمادی نباید تلقی شوند بویژه فرانسه که در جنگ هست سال ایران و عراق یکی از حامیان تسلیحاتی رژیم صدام حسین بود.