تاثیر سرپیچی ایران از اجرای منشور جهانی حقوق بشر بر وضعیت زندان و زندانی

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر تحلیلگر سیاسی مسایل ایران معتقد است که جمهوری اسلامی ایران با مفهوم اومانیسم و فردگرایی بیگانه است چرا که از نظر آنها، ملت ایران، ملتی صغیر است و فرد تصمیم گیرنده رهبر حکومت است.