ناتوانی جمهوری اسلامی ایران به مطالبات معترضان ضدحکومتی

13 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منشه امیر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسراییل با اشاره به تظاهراتی که آن را خودجوش می داند عنوان کرده که به رغم اینکه در برخی از شهرهای ایران، اهل تسنن و برخی دیگر از اقلیتهای قومی و مذهبی ایران ساکت نشسته اند، حکومت از پاسخ به مطالبات مردم، ناتوان است.