خطر بمبهای کوچک پاکستان

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی صرام – کارشناس اتمی: پاکستان با ۱۲۰ بمب اتمی یکی از خطرناکترین کشورهای دنیاست که امروزه می خواهد بمبهای کوچک تاکتیکال بسازد. بمبهایی که ممکن است توسط القاعده و سایر تروریستها دزیده شوند. امروزه کسی به این خطر کمترین توجه را ندارد.