زیستگاه مشترک روحانیت و جاهل ها

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود نقره کار – پژوهشگر و نویسنده: گروه جاهل و لاتها در واقع دگردیسی گروه پهلوانان و عیاران در تاریخ گذشته اند که تغییر هویت داده و به دلیل اشتراک زیستگاه با روحانیت به وحدت با همدیگر رسیدند.