پیچیدگی مشکلات خاورمیانه

22 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منصور فرهنگ - استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون: واقعیات خاورمیانه امروزی چنان پیچیده است که موضع تندروانه مشکلات را حل نخواهد کرد. برای نمونه آمریکا خواهان برکناری اسد است و از طرف دیگر دشمن اسد داعش است که بدتر از اسد است.