محورهای: امنیت، معیشت، شهروند

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجید محمدی – جامعه شناس – نیویورک: امروزه سه برنامه برای آشتی ملی مطرح است: امنیت محور پیشنهادی آقای خامنه ای. معیشت محور پیشنهادی آقای روحانی و شهروند محور پیشنهادی مخالفان که امروزه برنامه امنیت محور آقای خامنه ای غالب است.