آموزش و پرداخت حقوق به بنیادگرایان

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود صدری – استاد جامعه شناسی دانشگاه زنان تگزاس: یک همگونی ساختاری میان حکومت عربستان و داعش وجود دارد چون بیشتر داعیان این جنبش فکری درس خوانده های مدینه اند و حقوق از عربستان می گیرند.