تنوع اقتصادی و کاهش زیان ها

25 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کامران دادخواه – اقتصاددان – بوستون: اقتصاد مقاوم به دلیل تنوع فعالیتهای اقتصادی در برابر بحران های بزرگ آسیب چندانی نمی بیند؛ برای نمونه اگر اقتصاد ایران بر پایه نفت و گاز نبود؛ با کاهش بهای نفت دچار زیان شدید نمی شد.