فرصت سوزی مقام های ایران

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمشید ایرانی - حقوقدان و وکیل: مقام های مسئول دولت قبلی ایران در این پرونده نه تنها فرصت سوزی کرده و به موقع پولها را خارج نکردند؛ بلکه در زمینه دفاع حقوقی هم کوتاهی کردند.