تجدیدنظر سیاست خارجی آمریکا

07 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلیل روشندل – کارشناس رویدادهای خاورمیانه: امروزه دوران بازنویسی جهت گیری تازه در روابط آمریکا و عربستان فرارسیده و این محدود است به خواسته های حاکمیت عربستان و تجدیدنظر سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران اوباما.