بیژن کیان: دنیا نگران تروریست هایی با پرچم اسلام است

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیژن کیان، عضو هیئت مدیره دانشگاه دفاع ملی آمریکا گفت: وقتی گروهی خود را مسلمان می داند و با پرچم اسلام ترور می کند چگونه می توان گفت اینها مسلمان نیستند وقتی در قرآن آمده اگر کسی با الله جنگید او را بکشید؟