بی هویت شدن کمپین ها

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان - جامعه شناس: شتاب زندگی امروزی باعث راه اندازی پیاپی کمپین هایی می شود که برای هر موضوع ساده ای تشکیل شده اند. هرچند این پدیده به حذف یک مرکزیت منجر شده و تنوع یافته؛ اما از محتوا تهی شده است.