پیامدهای فرامرزی دوگانگی: بی اعتمادی به ایران

08 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هما سرشار – روزنامه نگار: پیامد دوگانگی هویتی در ایران بعد داخلی و خارجی دارد برای نمونه در صحنه جهانی هم جمهوری اسلامی این ناباوری را در بین دیگر کشورها دامن زده که ایران اعتماد نکنند که به زیان مردم است.