شادی و سوگواری

21 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری - پژوهشگر دینی: وی معتقد است که دین یکی از ضرورت های زندگی امروز است و به همین دلیل نه تنها نمی تواند با شادی  در تعارض باشد بلکه باید مشوق هم باشد.