روحانی و چالش های دشوار پیش رو

13 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن شریعتمداری - تحلیلگر سیاسی – آلمان: طی یک سال باقیمانده چالش های بسیاری پیش روی حسن روحانی ست که اگر اقتدار نداشته باشد نخواهد توانست بر آنها فائق آید.