قشر مرفه بدون فرهنگ استفاده درست

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن مکارمی – پژوهشگر حوزه خدمات راهبردی دانشگاه سوربون – پاریس: حاکمیت پس از انقلاب بسوی گذشته گرایان حرکت کرد؛ اما جامعه بسوی فناوری و مصرف گرایش یافت. نتیجه اش ظهور افزادی با امکانات فراوان شد که فرهنگ استفاده از امکانات را ندارند.