سیستم پارلمانی ترکیه بسود حکومت مردم بر مردم است

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدیر گلکاریان - استاد دانشگاه در روابط بین الملل: از سال ۱۹۲۳ که کمال آتاتورک ترکیه جدید را بنا نهاد سیستم پارلمانی برقرار شد و می شود گفت سیستم پارلمانی ترکیه زمینه مناسب را برای رقابت های سالم در ترکیه بسود حکومت مردم بر مردم فراهم آورده است.