تبعات افغان هراسی در ایران: گسترش «ایران هراسی» در جهان

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه امان - کارشناس رویدادهای افغانستان: بسیاری از مقام های دولت کنونی افغانستان در ایران زندگی کرده اند که مثبت است. اما حرکات ضد افغانان در ایران و دامن زدن به «افغان هراسی» در ایران تاثیرات منفی داشته که به گسترش «ایران هراسی» در جهان دامن می زند.