جنبش دانشجویی در ایران مستمر نبوده است

08 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر فریبرز رییس دانا: جریانات و تشکلات دانشجویی، در دوره های مختلف اعتراض کرده اند اما در قالب جنبش قابل تعریف نیستند.