آزادیهای اجتماعی دوران احمدی نژاد

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهاد جعفری – نویسنده: به نظرم دولت خاتمی در قیاس با دولت احمدی نژاد در هیچ حوزه آزادیهای اجتماعی کارنامه روشنی ندارد. آزادیهای اجتماعی برای امثال من در دوران احمدی نژاد به طرز چشمگیری افزایش یافت.