عدم ارتباط پرونده با برجام

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهاد علوی - حقوقدان و کارشناس قوانین تحریمی علیه ایران: این پرونده ربطی به برجام نداشته و مسئله ای مجزا بوده و بیشتر به عرف بین الملل و قوانین داخلی آمریکا مربوط بود.