سه شاهزاده حامی القاعده

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرامرز دادرس - پژوهشگر امور امنیتی: ذکریا موسوی یکی از متهمان یازدهم سپتامبر نام سه تن از شاهزادگان و مقام های بلندپایه عربستان سعودی: ترکی بن فیصل، رئیس وقت استخبارات، ولید بن طلال و بندر بن سلطان سفیر وقت عربستان در آمریکا را بعنوان حامیان القاعده افشا کرد.