ابعاد فعالیت کشورهای حامی تروریسم در خاورمیانه با اشاره به فعالیت سپاه

27 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیل روجیو، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاع از دمکراسی در امور تروریسم با اشاره به حمایت کشورهای ایران، پاکستان و عربستان از آنچه گروه های تروریستی می نامد، بر این نکته تاکید دارد که برای مبارزه موثر با تروریسم و منزوی کردن این گروه ها ، باید با تفکر افراطی و رادیکال به مقابله برخاست.