ورود نقد مدرن به ایران همزمان با انقلاب مشروطیت

24 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسد سیف – منتقد ادبی: نقد مدرن با انقلاب مشروطیت به ایران رسید و متفکرانی همچون میرزافتحعلی خان آخوندزاده از نخستین کسانی اند که به ضرورت ترویج نقد در جامعه اشاره می کنند.