ایران و عربستان بنیانگذار سازمان اسلامی

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علیرضا نوری زاده – روزنامه نگار و کارشناس جهان عرب: روزی که شاه و ملک فیصل سازمان کنفرانس اسلامی را بنا کردند موج قوم گرایی عبدالناصر موجب به حاشیه رفتن اسلام شده بود. پس از شکست ناصر در جنگ ۱۹۶۷ بود که اعتبار این سازمان افزایش یافت.